A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Stare Babice
Zarejestruj
 Drukuj

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz osoby ubiegające się o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty


Formularz wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego

Formularz wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej)

Wstępny projekt podziału (z wyłączeniem podziałów opisanych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

ORAZ W PRZYPADKU ZATWIERDZANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

Wykaz zmian gruntowych

Wykaz synchronizacyjny

Mapa z projektem podziału

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie,w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. W przypadku decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
© 2022 Urząd Gminy Stare Babice
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4