A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Stare Babice
Zarejestruj
 Drukuj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kogo dotyczy

przedsiębiorcy

Czas realizacji

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Wymagane dokumenty


Wniosek

Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.,
Art. 7,8,8a,9,)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)
© 2022 Urząd Gminy Stare Babice
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4